Телефонска Централа

Сервер – клиент базирано решение. Со посебни инсталации. Сервер е компјутерот поврзан со телефонската централа, а клиентот каде има потреба (на наплатно место, во сметководствена служба, во канцеларијата на шефот/сопственикот во фирмата…).

Поддржани се неколку типови централи.