Регистар

Registar е апликација за евиденција на индустриски зони, која ја води Секторот за развој во општината.

ЛЕСНО И ЕДНОСТАВНО ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ
СО ПОДАТОЦИ:

број на парцели
вкупна површина
површина за индустрија
површина за мали и средни претпријатија
површина за сервиси
површина за останати дејности и катастарски парцели во нив со детални податоци:
површина на КП
категорија во урбанистички опфат
катастарска класа
вид на сопственост
комунална инфраструктура (пристапен пат, водовод, канализација, ел. енергија…)
мислења од други институции
слика од индустриската зона со означени граници на КП

Лесно пребарување според разни критериуми.
Преглед и печатење на список од резултатот на пребарувањето.
Преглед и печатење на катастарски парцели содржани во резултатот на пребарувањето.