Portal Builder

Portal Bulder e софтвер со кој се прават web портали за Workflow и Business Proces Management.

Со него се дизајнираат текови на процеси, следење на промена на состојбата во некој процес, правење извештаи и нивно поставување на web server.
Ставете го на web Вашиот процес на аплицирање/побарување и одлучување.
Можете да го следите процесот и да одобрувате одлуки од било кое место во светот со пристап до интернет.
Користете ја информатиката за подобрување на Вашиот бизнис.
Нашата фирма Ви стои на располагање и за изработка на web portal-и за Вашите потреби.

Пример за web портал изработен со овој софтвер е порталот за пријавување на комунални проблеми во Општина Прилеп.