Основни средства

Р.Бр. VERP – ОСНОВНИ СРЕДСТВА BASIC STANDARD ADVANCE PROFESSIONAL EXTRA
1 Внесување на основни средства и нивно распоредување по работни единици, сектори, потсектори, одделенија и сл.
2 Внесување групи на основни средства и процент на амортизација по групи
3 Ревалоризациони коефициенти
4 Влезни фактури за основни средства
5 Излезни фактури на основни средства
6 Внесување основни средства
7 Почетни, мануелни книжења и корекција на книжењата
8 Пресметка на амортизација
9 Бришење на амортизација
10 Пресметка на ревалоризација
11 Бришење на ревалоризација
12 Пописна листа на основни средства
13 Картичка на средство
14 Образец за пресметка на амортизација
15 Список на сите средства
16 Трансфер на амортизација во финансиско
17 Бришење на амортизација од финансиско
18 Бришење на ревалоризација од финансиско
19 Преземање основни средства од претходна година
20 Реверс за основни средства
21 Извештај – реверс за основни средства
22 Возен парк – Евиденција на трошоци по возила, потрошувачка на гориво, вградени резервни делови, поминати километри и сл.
Екстра додатоците можат да се додадат на секој избран пакет