Малопродажба и фискализација

Р.Бр. VERP – МАЛОПРОДАЖБА BASIC STANDARD ADVANCE PROFESSIONAL EXTRA
1 Приемница – внесување на влезна фактура и печатење на ПЛТ образец;
2 Излезна фактура – внесување и печатење на излезна фактура;
3 Продажба промет – продажба на артикли и печатење на фискални сметки;
4 Лагер листа – печатење и преглед на лагер листа;
5 Менаџирање на пописи – внесување и печатење на пописни листи;
6 Промена на малопродажна цена – внесување и печатење;
7 Извештај на реализиран дневен промет;
8 Продажба промет – давање на рабат при продажба;
9 Продажба промет – издавање на испратници;
10 Наплата на испратници;
11 Продажба промет – инфо за враќање на кусур при наплата;
12 Извештај на реализиран дневен промет;
13 Повратница кон добавувач – внесување и печатење;
14 Трговска книга – преглед и печатење;
15 КДФИ – преглед и печатење;
16 Отпис на производи;
17 Услуги – дефинирање, наплата;
18 Книга на услуги – преглед и печатење;
19 Креирање на испратници, фактури директно при продажба промет;
20 Работа со порачки – дефинирање на минимални залихи и правење на план за порачки;
21 Преглед на набавени – продадени производи – план за набавка по добавувачи
22 Топ продавани производи;
23 Дефинирање и работа со локација на производот – место каде е сместен во продавницата;
24 Работа со две или повеќе продавници – мрежно поврзување на еден, два и или повеќе малопродажни објекти;
25 Печатење на лабели – печатење на цена, име, шифра или бар-код;
26 Дефинирање на сопствени бар-коди;
27 Работа со бар-коди;
28 Технологија во малопродажба – дефинирање на работни налози и наплата по работен налог;
29 Работа со ваучери;
30 Креирање на испратници, фактури директно при продажба промет;
31 Работа со порачки – дефинирање на минимални залихи и правење на план за порачки;
32 Преглед на набавени – продадени производи – план за набавка по добавувачи
33 Топ продавани производи;
34 Дефинирање и работа со локација на производот – место каде е сместен во продавницата;
35 Работа со две или повеќе продавници – мрежно поврзување на еден, два и или повеќе малопродажни објекти;
36 Категоризација на производи – категоризирање на производите по бренд или други дефинирани спецификации на производот и преглед и печатење на извештаи по категории;
40 Преносни испратници – пренос на производи од една во друга продавница;
42 Промена на малопродажна цена – промена на малопродажна цена, печатење на документ промена на цена, печатење на периодичен извештај за промена на цени;
43 Спецификација на влез и излез – преглед на влез и излез на производи од датум до датум;
44 Нумерација – дефинирање и продажба на производи по нумерации (серии производи по големина, марка и сл.);
45 Избор лице за работа – дефинирање на лице за работа со продавница и избор на лице за работа при секоја продажба и водење на евиденција кое лице во кое време што и колку продало;
46 Малопродажба инфо – инфо при продажба за прикажување на набавна цена и остварена разлика, со можност за дефинирање на рабат и следење на продажбата да не падне под набавна цена;
47 Продажба преку магацин – можност за директна продажба од магацин и автоматски во еден чекор креирање и печатење на испратница од магацин во продавница и креирање и печатење на прием во продавница;
48 Продажба ваги – можност за креирање на бар-код кој ќе содржи информации за шифрата на производот и количината;
49 Пресметана количина од износ – пресметување на износ за наплата во однос на количината која се дефинира;
50 Работа со две продажни цени;
51 Работа со смени;
● Екстра додатоците можат да се додадат на секој избран пакет