Благајничко работење

Р.Бр. VERP – БЛАГАЈНИЧКО РАБОТЕЊЕ BASIC STANDARD ADVANCE PROFESSIONAL EXTRA
1 Автоматско креирање и печатење на каса прими и каса исплати;
2 Креирање и печатење на благајнички дневник со автоматски пренос и затворање;
3 Внесување на касов минимум и касов максимум;
4 Можност за креирање на повеќедневни благајнички дневници;
5 Можност за работа со повеќе благајни – денарски, девизни;
6 Се овозможува кориснички подесувања на конта за автоматско книжење во главната книга и контролите при внесување на податоци;
7 Преглед на книжења во главната книга;
Екстра додатоците можат да се додадат на секој избран пакет