Архива

VERP-ARHIVA е модул кој се интегрира со сите модули и е наменет за сите оние кои имаат потреба од:

  • Печатење на архивски број и архивски знак на излезни фактури;
  • Печатење на книга на влезни фактури;
  • Печатење на книга на излезни фактури;

со што се намалува времето потребно за архивирање на излезните фактури, евидентирање на излезните фактури во книгата на излезни фактури и евидентирање на влезните фактури во книгата на влезни фактури.